കടപ്പാട്

വരച്ച  ചിത്രങ്ങള്‍  ചേര്‍ത്തിട്ടുള്ളത്‌ : 

കേരള സംസ്ഥാന ഐടി @ സ്കൂള്‍ 2014 കലാമേളയില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പെയിന്‍റിംഗ്  വിഭാഗത്തില്‍ മത്സരിച്ച കലാകാരന്‍മാരോടും  അതിനവസരമോരുക്കിയ ഐടി @ സ്കൂളിനോടും കടപ്പാട്

s1