എന്‍റെ നിഴല്‍

kulirmazha
നീ എന്താണിങ്ങനെ ഓടുന്നത്….
മഴയില്‍, മഞ്ഞില്‍, കാറ്റില്‍….
ആരും കാണാതെ പതുങ്ങി.. ഞാന്‍ കൂടെയില്ലേ?
നിന്‍റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ എനിക്കറിയാം…..
പൊള്ളുന്ന വെയിലില്‍….നിന്‍റെ പിറകെ..
നടന്നു ഞാന്‍ കറുത്ത് പോയി….
നിന്‍റെ വഴികളില്‍ നിന്നെ…നേര്‍ക്കു നടത്താന്‍…
ഞാന്‍ മുന്നില്‍ നടന്നു നോക്കി….
എന്നെക്കണ്ടിട്ടും കാണാതെ പോകുന്ന…
നിന്‍റെ അഹങ്കാരം……..അതറിയാമോ..?
അതെന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു……
എപ്പോഴും കൂടെ നടക്കുന്ന എന്നെ….
പടിക്കു പുറത്തു നിര്‍ത്തിയില്ലേ..?
ഞാന്‍ രാത്രികളില്‍ കരയാറുണ്ട്…..
നീ വരും വരെ കാത്തുനിന്നാലും….
നീ എന്നോടൊരക്ഷരം ഉരിയാടില്ല….
ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും…….ഒന്നറിഞ്ഞോളൂ….
എനിക്കു നിന്നെ പിന്തുടര്‍ന്നെ പറ്റൂ….
സൂര്യനുള്ള കാലത്തോളം…..
കാരണം …….ഞാന്‍ നിന്‍റെ നിഴലല്ലേ???????????
സുഖത്തിലും….ദുഃഖത്തിലും.….മരണം വരെ……

നീ എന്താണിങ്ങനെ ഓടുന്നത്….
മഴയില്‍, മഞ്ഞില്‍, കാറ്റില്‍….
ആരും കാണാതെ പതുങ്ങി.. ഞാന്‍ കൂടെയില്ലേ?
നിന്‍റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ എനിക്കറിയാം…..
പൊള്ളുന്ന വെയിലില്‍….നിന്‍റെ പിറകെ..
നടന്നു ഞാന്‍ കറുത്ത് പോയി….
നിന്‍റെ വഴികളില്‍ നിന്നെ…നേര്‍ക്കു നടത്താന്‍…
ഞാന്‍ മുന്നില്‍ നടന്നു നോക്കി….
എന്നെക്കണ്ടിട്ടും കാണാതെ പോകുന്ന…
നിന്‍റെ അഹങ്കാരം……..അതറിയാമോ..?
അതെന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു……
എപ്പോഴും കൂടെ നടക്കുന്ന എന്നെ….
പടിക്കു പുറത്തു നിര്‍ത്തിയില്ലേ..?
ഞാന്‍ രാത്രികളില്‍ കരയാറുണ്ട്…..
നീ വരും വരെ കാത്തുനിന്നാലും….
നീ എന്നോടൊരക്ഷരം ഉരിയാടില്ല….
ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും…….ഒന്നറിഞ്ഞോളൂ….
എനിക്കു നിന്നെ പിന്തുടര്‍ന്നെ പറ്റൂ….
സൂര്യനുള്ള കാലത്തോളം…..
കാരണം …….ഞാന്‍ നിന്‍റെ നിഴലല്ലേ???????????
സുഖത്തിലും….ദുഃഖത്തിലും.….മരണം വരെ……