കാടിന്‍റെ സ്വന്തം

kaadinte swantham

ഹേ മനുഷ്യാ……
കാട്ടാനയെന്ന…
സ്വന്തം ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുള്ള…
ഒരു മൃഗത്തെ….
നാട്ടാനയെന്നു മുദ്രകുത്തി….
നീ എന്തിനാണു..?
മെരുക്കിയെടുക്കുന്നത്…
അതിനെ…
അതിന്‍റെ….
കാട്ടില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുക…….