കുളിര്‍മഴ

kulirmazha

ചുട്ടുപഴുത്തൊരു…
വേനലിന്‍ ശേഷമായ്…
ആര്‍ത്തു പെയ്യുന്നീ കുളിര്‍മഴ…
നിലാവും, നിഴലും
കൂടെ വരുമൊരു പൂക്കാലവും…
പിന്നെ….
കണ്ണീര്‍ ചുവയ്ക്കും കവിതയും…..