മഴരാഗങ്ങള്‍

mazharaagangal

മഴയിലലിഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചീണം…..
മഴയുടെ നൂല്‍ക്കമ്പികളില്‍…..
പ്രകൃതിയുടെ വിരല്‍ത്തുമ്പുകള്‍…..
ചലിക്കുമ്പോഴുള്ള….
അസുലഭ സ്വരഭേദങ്ങള്‍…..
മഴ വീണ മീട്ടുകയാണ്…..
ഹൃദയത്തിലും….
മണ്ണിലും……….